ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ ...

Φτωχότερη Ελλάδα...Καλό ταξίδι καλέ μας Ανθρωπε.... 


Θανάσης Βέγγος ... Ναι Θανάση , συνέβαλες οσο τίποτε στο μικρό γέλιο που έσκασε στα χείλια μας..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Φτωχότερη Ελλάδα...Καλό ταξίδι Νίκο....


Καλό ταξίδι Νίκο...

Νίκος Παπάζογλου. Θεσσαλονίκη 1948 - Θεσσαλονίκη 2011

Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια

Αχ Ελλάδα

Χαράτσι

Υδροχόος

Αύγουστος

Oνειρο..

Στη ρωγμή του χρόνου..

Μία συνέντευξη στη ΝΕΤ

Bίντεο : μαζί με τον Ρασούλη

Βιογραφία, Δισκογραφία

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Φτωχότερη Ελλάδα...

Καλό ταξίδι Ιάκωβε..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Φτωχότερη Ελλάδα...


καλό ταξίδι Μανώλη...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Delphic Advices , Exhortations...
Δελφικές Εντολές: Η κληρονομιά των Ελλήνων


Οι παρακάτω παραινέσεις , λέγεται ότι υπήρχαν αναρτημένες στον πρόναο του ναού των Δελφών και ήταν έργο των 7 σοφών της αρχαιότητας...
Ηταν αναρτημένες χωρίς σειρά και υπογραφή του κατόχου τους ...
Στην απλότητά τους , αναδεικνύουν το αρχαίο πνεύμα και μας προβληματίζουν για το τί απέμεινε στους νεώτερους να ανακαλύψουν στην φιλοσοφία ...

• Έπου θεώ. Ακολούθα τον θεό. 
• Νόμω πείθου. Να πειθαρχείς στο Νόμο.
• Θεούς σέβου. Να σέβεσαι τους θεούς.
• Γονείς αίδου. Να σέβεσαι τους γονείς σου.
• Ηττώ υπέρ δικαίου. Να καταβάλεσαι για το δίκαιο.
• Γνώθι μαθών. Γνώρισε αφού μάθεις.
• Ακούσας νόει. Κατανόησε αφού ακούσεις.
• Σαυτόν ίσθι. Γνώρισε τον εαυτό σου.
• Εστίαν τίμα. Να τιμάς την εστία σου.
• Άρχε σεαυτού. Να κυριαρχείς τον εαυτό σου.
• Φίλους βοήθει. Να βοηθάς τους φίλους.
• Θυμού κράτε. Να συγκρατείς το θυμό σου.
• Όρκω μη χρω. Να μην ορκίζεσαι.
• Φιλίαν αγάπα. Να αγαπάς τη φιλία.
• Παιδείας αντέχου. Να προσηλώνεσαι στην εκπαίδευσή σου.
• Σοφίαν ζήτει. Να αναζητάς τη σοφία.
• Ψέγε μηδένα. Να μην κατηγορείς κανένα.
• Επαίνει αρετήν. Να επαινείς την αρετή.
• Πράττε δίκαια. Να πράττεις δίκαια.
• Φίλοις ευνόει. Να ευνοείς τους φίλους.
• Εχθρούς αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από τους εχθρούς.
• Ευγένειαν άσκει. Να είσαι ευγενής.
• Κακίας απέχου. Να απέχεις από την κακία.
• Εύφημος ίσθι. Να έχεις καλή φήμη.
• Άκουε πάντα. Να ακούς τα πάντα.
• Μηδέν άγαν. Να μην υπερβάλλεις.
• Χρόνου φείδου. Να μη σπαταλάς το χρόνο.
• Ύβριν μίσει. Να μισείς την ύβρη.
• Ικέτας αίδου. Να σέβεσαι τους ικέτες.
• Υιούς παίδευε. Να εκπαιδεύεις τους γιους σου.
• Έχων χαρίζου. Όταν έχεις, να χαρίζεις.
• Δόλον φοβού. Να φοβάσαι το δόλο.
• Ευλόγει πάντας. Να λες καλά λόγια για όλους.
• Φιλόσοφος γίνου. Να γίνεις φιλόσοφος.
• Όσια κρίνε. Να κρίνεις τα όσια.
• Γνους πράττε. Να πράττεις με επίγνωση.
• Φόνου απέχου. Να μη φονεύεις.
• Σοφοίς χρω. Να συναναστρέφεσαι με σοφούς.
• Ήθος δοκίμαζε. Να επιδοκιμάζεις το ήθος.
• Υφορώ μηδένα. Να μην είσαι καχύποπτος.
• Τέχνη χρω. Να ασκείς την Τέχνη.
• Ευεργεσίας τίμα. Να τιμάς τις ευεργεσίες.
• Φθόνει μηδενί. Να μη φθονείς κανένα.
• Ελπίδα αίνει. Να δοξάζεις την ελπίδα.
• Διαβολήν μίσει. Να μισείς τη διαβολή.
• Δικαίως κτω. Να αποκτάς δίκαια.
• Αγαθούς τίμα. Να τιμάς τους αγαθούς.
• Αισχύνην σέβου. Να σέβεσαι την εντροπή.
• Ευτυχίαν εύχου. Να εύχεσαι ευτυχία.
• Εργάσου κτητά. Να κοπιάζεις για πράγματα άξια κτήσης.
• Έριν μίσει. Να μισείς την έριδα.
• Όνειδος έχθαιρε. Να εχθρεύεσαι τον χλευασμό.
• Γλώσσαν ίσχε. Να συγκρατείς τη γλώσσα σου.
• Ύβριν αμύνου. Να προφυλάσσεσαι από την ύβρη.
• Κρίνε δίκαια. Να κρίνεις δίκαια.
• Λέγε ειδώς. Να λες γνωρίζοντας.
• Βίας μη έχου. Να μην έχεις βία.
• Ομίλει πράως. Να ομιλείς με πραότητα.
• Φιλοφρόνει πάσιν. Να είσαι φιλικός με όλους.
• Γλώττης άρχε. Να κυριαρχείς τη γλώσσα σου.
• Σεαυτόν ευ ποίει. Να ευεργετείς τον εαυτό σου.
• Ευπροσήγορος γίνου. Να είσαι ευπροσήγορος.
• Αποκρίνου εν καιρώ. Να αποκρίνεσαι στον κατάλληλο καιρό.
• Πόνει μετά δικαίου. Να κοπιάζεις δίκαια.
• Πράττε αμετανοήτως. Να πράττεις με σιγουριά.
• Αμαρτάνων μετανόει. Όταν σφάλλεις, να μετανοείς.
• Οφθαλμού κράτει. Να κυριαρχείς των οφθαλμών σου.
• Βουλεύου χρήσιμα. Να σκέπτεσαι τα χρήσιμα.
• Φιλίαν φύλασσε. Να φυλάττεις τη φιλία.
• Ευγνώμων γίνου. Να είσαι ευγνώμων.
• Ομόνοιαν δίωκε. Να επιδιώκεις την ομόνοια.
• Άρρητα μη λέγε. Να μην λες τα άρρητα.
• Έχθρας διάλυε. Να διαλύεις τις έχθρες.
• Γήρας προσδέχου. Να αποδέχεσαι το γήρας.
• Επί ρώμη μη καυχώ. Να μην καυχιέσαι για τη δύναμή σου.
• Ευφημίαν άσκει. Να επιδιώκεις καλή φήμη.
• Απέχθειαν φεύγε. Να αποφεύγεις την απέχθεια.
• Πλούτει δικαίως. Να πλουτίζεις δίκαια.
• Κακίαν μίσει. Να μισείς την κακία.
• Μανθάνων μη κάμνε. Να μην κουράζεσαι να μαθαίνεις.
• Ους τρέφεις αγάπα. Να αγαπάς αυτούς που τρέφεις.
• Απόντι μη μάχου. Να μην μάχεσαι αυτόν που είναι απών.
• Πρεσβύτερον αιδού. Να σέβεσαι τους μεγαλύτερους.
• Νεώτερον δίδασκε. Να διδάσκεις τους νεότερους.
• Πλούτω απόστει. Να αποστασιοποιείσαι από τον πλούτο.
• Σεαυτόν αιδού. Να σέβεσαι τον εαυτό σου.
• Μη άρχε υβρίζων. Να μην κυριαρχείς με αλαζονεία.
• Προγόνους στεφάνου. Να στεφανώνεις τους προγόνους σου.
• Θνήσκε υπέρ πατρίδος. Να πεθάνεις για την πατρίδα σου.
• Επί νεκρώ μη γέλα. Να μην περιγελάς τους νεκρούς.
• Ατυχούντι συνάχθου. Να συμπάσχεις με το δυστυχή.
• Τύχη μη πίστευε. Να μην πιστεύεις την τύχη.
• Τελεύτα άλυπος. Να πεθαίνεις χωρίς λύπη.

==============================================

Οικουμενικά και αδιαίρετα ...
(Για να μη ξεχνάμε και να μή ξεχνάνε..)

Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία και το κράτος δικαίου αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες περιέχονται στην ιδρυτική της συνθήκη και έχουν ενισχυθεί με την έγκριση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Οι χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην ΕΕ, καθώς και οι χώρες που έχουν συνάψει εμπορικές ή άλλου είδους συμφωνίες με την ΕΕ, πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ευρωπαίοι φίλοι , προσυπογράφουμε για την εφαρμογή των λόγων στην πράξη ....

Πηγή : http://europa.eu/pol/rights/index_el.htm

__________________________________________________