Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

ΕΠΕΙΓΟΝ : Έλεγχοι στις συναλλαγές των επαγγελματιών

Ενας ... εντελώς  Ελεύθερος Επαγγελματίας
Ηλεκτρονικό έλεγχο και καταγραφή πλήθους συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών και των πελατών τους προβλέπει το νέο ...
φορολογικό νομοσχέδιο.
Το υπουργείο Οικονομικών αποκτά πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία και συναλλαγές που θα διευκολύνουν τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και τον εντοπισμό επιχειρήσεων και ελευθέρων
... επαγγελματιών που φοροδιαφεύγουν.
Σύμφωνα, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου:

1. Οι επιτηδευματίες που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται σε βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 ευρώ.

2. Μέσω της «φοροκάρτας» θα καταγράφονται τα στοιχεία των αποδείξεων: α) ο ΑΦΜ του εκδότη της απόδειξης και β) η ημερομηνία και το ποσό της συναλλαγής.

3. Οι δικηγόροι αλλά και οι δικηγορικοί σύλλογοι υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους αναλυτική κατάσταση των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει με τους εντολείς τους (πελάτες), κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ του κάθε εντολέα, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η συμφωνηθείσα αμοιβή.

4. Οι μηχανικοί και το ΤΕΕ θα υποβάλουν ηλεκτρονικά στη ΓΓΠΣ μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους κατάσταση με στοιχεία των έγγραφων συμβάσεων (είδος παρεχόμενης υπηρεσίας, συμφωνηθείσα αμοιβή κ.λπ.) που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλομένους τους μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο.

5. Το ΙΚΑ υποχρεούται να ενημερώνει τη ΓΓΠΣ μέσα στο Φεβρουάριο κάθε έτους, για τις οικοδομές που δηλώθηκαν ως αποπερατωθείσες κατά το προηγούμενο έτος, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο προσδιορισμός των κατασκευαστικών επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση αυτοπαράδοσης για αδιάθετες ιδιοκτησίες μετά την παρέλευση τριετίας από την αποπεράτωσή τους.

6. Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, επιμελητήρια, συμβολαιογράφοι, υποθηκοφύλακες και προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο υπουργείο Οικονομικών κάθε στοιχείο και πληροφορία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, όπως αμοιβές, αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις, επιδοτήσεις, απαιτήσεις από δικαστικές διεκδικήσεις, στοιχεία για την παροχή αδειών άσκησης επαγγέλματος, πληροφορίες για κατοχή ακινήτων, αυτοκινήτων, αεροσκαφών, πλοίων ή σκαφών αναψυχής και λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

7. Αίρεται το φορολογικό απόρρητο και επιτρέπεται στις φορολογικές αρχές να χορηγούν στοιχεία από το φάκελο κάθε φορολογούμενου σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και σε δημόσιες επιχειρήσεις, εφόσον το Δημόσιο στην περίπτωση αυτή συμμετέχει σε ποσοστό άνω του 50% του μετοχικού τους κεφαλαίου.

8. Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από όλα τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε., ΕΠΕ, Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Συνεταιρισμοί, Αλλοδαπές επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα).

9. Πρόστιμο από 1.000 - 100.000 ευρώ στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν χορηγούν τα στοιχεία που ζητούνται από το υπουργείο Οικονομικών στον έλεγχο ή δεν υποβάλλουν τα οριζόμενα στοιχεία ή καταστάσεις.

10. Δημοσίευση του ΑΦΜ, του αντικειμένου εργασιών, της ημερομηνίας έναρξης και λήξης εργασιών και της επαγγελματικής εγκατάστασης των επιτηδευματιών, φυσικών και νομικών προσώπων, μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών για τον έλεγχο των συναλλαγών και την αποφυγή πλαστών και εικονικών στοιχείων.

Πηγή: Hμερησία, 22.2.2011